Цэцэрлэг

Баянзүрх дүүргийн 82-р цэцэрлэг

"Хүүхдээ хүндэтгэн хүслийг дээдлэнэ"

Хүүхэд төвтэй хөгжүүлэх үйл ажиллагааг эрхэмлэж, хувийн онцлог танин мэдэхүйн хүсэл сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан мэдлэг, мэдээлэл, олгох замаар хүүхдийг зөв төлөвшүүлж, ая тухтай сурч хөгжих таатай орчныг бүрдүүлнэ.

       Цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлж суралцагчдын стандарт, багшлах боловсон хүчний хөгжлийг зохих түвшинд хүргэж, чадварлаг боловсон хүчнээс бүрдсэн цэцэрлэг болно.

82 -р цэцэрлэгийн товч түүх

             1980 онд Найрамдлын районы  АДХГЗахиргааны шийдвэрээр 16-р хороонд байгуулагдсан.

   2010 оноос одоог хүртэл эрхлэгчээр Ц.Дэлгэрмаа ажиллаж байна.

 12 бүлэгт 280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. 2014-2015 оны хичээлийн жилд 540 хүүхэдтэй  

 үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс:

Бага бүлэг         3       /2 нас/

 Дунд бүлэг       3      /3  нас/

Ахлах бүлэг      3    /4  нас/

Бэлтгэл бүлэг   3   /5 нас/    тус тус ажиллаж  СӨНХ-ийн нас сэтгэхүй, бие бялдрын хөгжлийн

онцлогт тохирсон  сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион явуулж байна.