Ерөнхий боловсрол

Баянзүрх дүүргийн 111-р сургууль

Нийслэлийн Засаг даргын  2000 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 448 тоот захирамжаар анх байгуулагдаж, 2001 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр 26 багш 9 түгээмэл мэргэжлийн ажилчин, нийт 416 сурагчтайгаар 1- ээс 9-р ангид элсэлт авч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Багшлах боловсон хүчин: 
Удирдах ажилтан 4
Тэргүүлэх зэрэгтэй багш 9 (25.7%)
Магистр 11
БТА 14
Мэргэжлийн багш нараар бүрэн хангагдсан