Цэцэрлэг

6-р цэцэрлэг

хамран суралцах тойрог : "23-р хороо: 3а, 3б, 5-р хэсгээс бусад бүх байр, гудамж 28-р хороо: 1,2,3-р хэсэг "