Цэцэрлэг

10-р цэцэрлэг

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУХАЙ

Сувиллын цэцэрлэг яслийн 10-р цогцолбор Түүхээс: 1964.04.16 ЭМЯ-ны шийдвэрээр 0-3 хүртэлх насны хүүхдүүдийг асардаг 42-р ясли 1991.01.01 Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн газрын даргын шийдвэрээр Суурь өвчтэй хүүхдийн сувиллын ясли 1993.10.01 Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалаар тулгуур эрхтэний согогтой хүүхдийн анги нээсэн 1997.12.25 Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд ЭМЯ-ны сайдын шийдвэрээр боловсролын салбарт шилжин Сувиллын цэцэрлэг-яслийн 10-р цогцолбор болон өргөжсөн.